ACTA DEL VEREDICTE DE LA TERCER EDICIÓ DEL PREMI SIKARRA

III PREMI SIKARRA, atorgatCARITAS INTERPARROQUIAL DE CERVERA

 

Tarroja.- 22 de Març de 2014.

 

L’encàrrec que tinc avui, és  fer una presentació o glossa de l’entitat que ha merescut l’atorgament del Tercer Premi SIKARRA a CARITAS INTERPARROQUIAL de Cervera que abasta –com s’ha ditalgunes viles més enllà de l’estricta Ciutat de Cervera.  Com són Torà, Sant Ramón i SantGuim de Freixenet.

El motiu de l’encàrrec vull creure que és pel fet d’estar vinculat a la tasca social de Càritas i als seus Consells episcopals de Barcelona primer i ara de Terrassa  des de fa bastants anys, en definitiva per conèixer el seu funcionament global.

L’atorgament d’aquest guardó, és, al meu entendre, una proba de la pluralitat de pensament que s’aglutina a l’entorn del Fòrum d’opinió l’Espitllera i la Fundació Jordi Cases i Llebot, entitats que, em plau molt, haver contribuït a fundar i presidir en els seus inicis, per les seves aportacions al reconeixement comarcal de la Segarra.

Pluralitat que es va demostrar en prendre la decisió, entre les diferents opcions o propostes presentades, totes elles lloables i reconegudes en el nostre àmbit comarcal. L’exercici del vot entre tots els socis i en el mateix Jurat, és testimoni de la reflexió que es fa i del sentit democràtic d’ambdós col.lectius. Vull dir que no és imprescindible la unanimitat però es manté un indefugible respecte a la pluralitat que en definitiva demostra la voluntat de la majoria per concretar la concessió del premi.

 

PERQUÈ CARITAS INTERPARROQUIAL ?.

Hi ha un aspecte molt remarcable a considerar que és, la presència d’aquesta entitat entre les diverses propostes des del primer premi l’any 2011. La sensibilitat d’ambdues entitats (el Fòrum i la Fundació) pels aspectes socials i molt especialment pels més desfavorits del nostre entorn.

La crisi de valors que domina el nostre sistema socioeconòmic és de tal magnitud que, evidencia el risc actual de desestabilitzar la nostraconvivència, a conseqüència de la injustícia social creixent.

La persistència de la crisi econòmica derivada de l’abús de poder dels Governs, i de la cobdícia humana que s’ha apoderat dels principals centres de control econòmic mundial. Aquesta realitat que tots els presents estem vivint, no tan sols a Catalunya, obliga al reconeixement explícit que es deu a les institucions que, com Càritas, contribueixen extraordinàriament a superar les dificultats de tot tipus que estan patint centenars de persones queconviuen amb nosaltres.

Personalment he de dir que, de la mateixa forma, aquesta Institució directament vinculada a l’Església catòlica, treballa fonamentalment amb un voluntariat nombrós que com a única motivació l’amor i el respecte a les persones més necessitades, sense distinció de raça, confessió ni sexe; realitats i característiques que sovint es desconeixen per la ciutadania, i que, fàcilment, es menystenen per desconeixement o pel sol fet de la sevavinculació a una religió determinada. Aquest fet no treu reconèixer que, massa sovint, els més alts nivells de representació eclesial no siguinexemples vius d’aquestes realitats i característiques. Es tracta simplement de saber destriar el gra de la palla.

CARITAS és per definició una entitat que no tan sols vetlla per la justícia i la solució de problemes materials sinó que està organitzada per donarsuport i assistència de tipus psicològic i moral als qui ho requereixen, el qual sovint, és la porta que s’obre per aconseguir una nova orientació vital. D’aquí neix el lema que sintetitza els objectius que és “ACCIÓ SOCIAL, SENSIBILITZACIÓ I DENÚNCIA” . M’atreviria a dir sense menystenir cap altre entitat, que és l’organització principal entre les dedicades a ajudar integralment a les persones amb més dificultats humanes i socials.

Dit això sobre el caràcter general de Càritas, s’escau fer esment de la nostra, de la més propera, de la que coneix abastament els més desvalguts del nostre entorn i treballa dia a dia per evitar l’exclusió social dels mateixos per motius molt diversos.

La interparroquial de Cervera que treballa en xarxa amb les altres Càritas més properes del seu Arxiprestat, funciona amb un mínim de tres persones fixes, retribuïdes a temps parcial,  i 56 persones voluntàries que aporten el seu treball per resoldre les diferents problemàtiques de tothom quesol·licita qualsevol tipus d’ajuda.

Cal per tant saber, que la Junta de Càritas, que presideix actualment la Sra. Dolors Calafell, que ens acompanya, coordina les accions de tot tipusamb el treball que  aporta una Treballadora social, una Mestra i una Psicòloga, i quan cal, algun altre professional adient.

Per donar una idea de la important tasca  que desenvolupa l’entitat guardonada avui, donaré tan sols algunes magnituds de l feina feta l’any passat (2013), pels diferents programes que porta a terme l’entitat, xifres que seran suficients per conèixer la productivitat de l’organització Interparroquial, són aquestes:

         Ajudes d’assistència per entrega d’aliments procedents de donacions personals o d’entitats col·laboradores com el Banc d’aliments. Donació de roba prèviament tractada, medicació i despeses per desplaçaments als qui tenen greus dificultats. En conjunt 180 persones ateses amb un cost de 2.600 euros sense incloure el valor lògicament dels béns entregats.

         Ajudes a transeünts: s’han atès 38 persones sense sostre a qui se’ls dona alimentació i aixopluc temporal en el pis de Cervera integrat en el Projecte La Segarra acull. Amb una despesa de 2.600 euros.

         Immigrants: s’ha donat acollida a 172 persones i orientació bàsica i informació laboral, social i jurídica amb la col·laboració de la Fundació Xavier Paules per la realització de beques de formació laboral setmanal en Cursos de jardineria i similars  per un valor conjunt de 24.400 euros.

         Vellesa i voluntariat: aquest servei, dedicat a la gent gran que viu sola o en Residències ha atès 45 persones, i consisteix en l’acompanyament quan escau a visites mèdiques o d’altre tipus, i dins el Programa específic  “Activa’t a casa” es fan jornades de formació i activitatsculturals. El cost d’aquest servei ha estat de 2.500 €

         Atenció a la família: ha acollit 138 persones donant-los informació i orientació sobre serveis i recursos de la zona amb el consegüentseguiment. Amb una despesa de 2.300 euros.

         Infància: aquesta activitat ha beneficiat a 47 infants, amb un reforç escolar d’estiu i suport psicològic i organització de sortides lúdiquesescaients. La despesa d’aquesta activitat ha estat de 15.100 euros.

         Fons diocesà de solidaritat: aquest fons procedent de la diòcesi ha permès atendre 31 persones usuàries de Serveis socials que per la crisi persistent han vist agreujada la seva situació econòmica. Així com 25 persones més que han requerit recursos del Pla d’Ajuda social, per atendrepagaments de subministres essencials o lloguers per evitar desnonaments. Aquestes atencions han representat 5.400 Euros.

         Comunicació i difusió: aquesta activitat fonamental per créixer, consisteix en les campanyes puntuals (de Nadal, la Fira, la Tómbola) i la publicació periòdica del Batec de Càritas que es distribueix en el territori amb un cost de 700 euros.

Resumint podem dir que, el conjunt d’activitats i serveis del darrer any ha comportat una despesa de l’ordre de 65.000 euros que ha estat possible pels Ingressos propis de Càritas per valor de 47.700 € (aprox. 81%) i 12.300  (19 %) procedents d’Organismes de la Generalitat de Catalunya, la Paeria de Cervera, Càritas Diocesana i l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

Com podem constatar, atendre un total de 676 persones, en situació de precarietatamb els recursos acabats d’esmentar, evidencien l’eficiència i productivitat d’una entitat que es mou amb el cor i l’esperit solidari de tots i cadascun dels 85 ciutadans (inclosos els 26 socis fixes) que giren a l’entorn de la Càritas Interparroquial avui guardonada amb el III Premi Sikarra.

Felicitats i moltes gràcies per la vostra atenció.

Jaume Terribas

Ex-President de la Fundació i de l’Espitllera