El Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat informa sobre les actuacions previstes per a la restitució del tram de la muralla de Torà que es va desprendre el 2018

El setembre del 2018 es va desprendre una secció d’uns 7 metres de longitud dels 30 que es mantenen de la muralla medieval de Torà. El despreniment es va produir al costat de l’església de Sant Gil i també va deixar a la vista restes òssies humanes que probablement corresponen a l’antic cementiri de la vila.

L’agost de l’any en curs, el Fòrum l’Espitllera es va adreçar a la Direcció General del Patrimoni Cultural sol·licitant informació quant a l’estat de les actuacions previstes per a la restitució de la secció de muralla que va resultar malmesa.

Aquest passat 11 de novembre, el Servei de Patrimoni Arquitectònic, de la Direcció General del Patrimoni Cultural, va respondre a la consulta sobre l’estat de les actuacions, informant que els Serveis Territorials de Cultura a Lleida disposen d’una proposta d’intervenció de restitució de la muralla, a partir d’una Memòria valorada de les obres de consolidació d’urgència per a l’estabilitat i la seguretat del tram de muralla del carrer Llanera. El Servei de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura i els Serveis Territorials de Cultura a Lleida proposen que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Lleida aprovi l’esmentada Memòria com a avantprojecte, a condició que:

–      Es prenguin les mesures provisionals necessàries per preservar la integritat de la muralla.

–      Es desenvolupi un projecte executiu que detalli la proposta d’intervenció, a tots els nivells, que també caldrà posar en consideració a la Comissió Territorial.

–      Les obres s’efectuïn amb control arqueològic.

El Servei de Patrimoni Arquitectònic informa també que s’està treballant en la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per al conjunt històric de Torà, i que el projecte es troba actualment en fase d’estudi.

Més informació aquí.

Imatge del despreniment d’un tram de la muralla de Torà el setembre de 2018 (Foto: Ramon Sunyer)