El Fòrum l’Espitllera celebra que l’Ajuntament d’Estaràs accepti les al·legacions en defensa de la qualitat de vida dels veïns d’Alta-riba i del seu entorn presentades al projecte d’una nova pedrera

El Fòrum l’Espitllera va presentar al·legacions al projecte d’una nova pedrera a cel obert, de grans dimensions i molt propera al nucli d’Alta-riba 

El 28 de novembre de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Lleida un edicte de l’Ajuntament d’Estaràs en què es sotmetia a exposició pública l’expedient corresponent a un projecte d’aprofitament de pedra a cel obert en sol no urbanitzable anomenat “Malacara”, que s’ubicaria a tocar del nucli d’Alta-riba (Estaràs), comptaria amb una extensió de 52,18 ha i una previsió d’explotació de 28 anys.

Cal tenir present que la mateixa empresa promotora d’aquest projecte, anteriorment ja havia presentat a l’Ajuntament d’Estaràs un altre projecte de pedrera anomenat també “Malacara”, amb una extensió de 25,81 ha, que s’ubicava, en part, en la mateixa zona, i que el Departament de Territori i Sostenibilitat li havia atorgat l’autorització ambiental en execució d’una sentència judicial de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 22 de juliol de 2015. Tot i això, el juliol de 2017, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat va declarar la caducitat de l’expedient, però l’empresa promotora va recórrer la declaració de caducitat interposant un recurs contenciós administratiu, actualment en tràmit.

El Fòrum l’Espitllera defensa, en línia amb el Conveni europeu del paisatge, impulsat i adoptat pel Consell d’Europa l’any 2000, que el desenvolupament ha de ser sostenible, sobre la base d’una relació equilibrada i harmònica entre les necessitats socials, l’activitat econòmica i el medi ambient, essent fonamental la participació conjunta de la població i l’Administració en les decisions que afecten la protecció, gestió i planificació del paisatge.

En aquesta línia, la Llei del Parlament de Catalunya 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, preveu assolir un nivell alt de protecció de les persones, per a garantir-ne la qualitat de vida, afavorir un desenvolupament sostenible que harmonitzi el desenvolupament econòmic i social amb la protecció del medi ambient.

El Fòrum l’Espitllera va examinar el nou projecte de pedrera “Malacara” que es va sotmetre a informació pública el novembre del 2017, de la mateixa manera que també en el seu moment va examinar el projecte inicial d’explotació “Malacara”, i va registrar, en data de 22 de desembre de 2017, un escrit adreçat a l’Ajuntament d’Estaràs amb les al·legacions pertinents.

El Fòrum l’Espitllera va al·legar, en síntesi i entre d’altres qüestions, que la nova proposta de pedrera a cel obert, que duplica la superfície prevista en el projecte inicial, produiria contaminació atmosfèrica, com partícules en suspensió i gasos, en unes concentracions superiors a les naturals o habituals i un impacte en el paisatge i visual que incidiria negativament en les persones, en el turisme rural i en la fauna i flora, tenint present que la zona afectada pel projecte d’explotació és molt propera a diferents nuclis habitats i afecta àrees d’interès faunístic i florístic.

A més, el municipi d’Estaràs disposa, en raó de les competències dels governs locals, de l’Ordenança municipal reguladora de les activitats extractives en sòl no urbanitzable al municipi d’Estaràs, aprovat pel plenari municipal i publicat al BOPL núm. 70, de 17 de maig de 2008. L’article 2 de l’Ordenança disposa que no es podrà extreure àrids a una distància de mil metres dels nuclis urbans ni d’espais protegits, bens i masies catalogades a l’Inventari de masies i cases rurals del POUM a Nivell A, B i C.

L’Ajuntament d’Estaràs, a partir de l’informe tècnic corresponent, ha valorat i acceptat la major part de les al·legacions presentades pel Fòrum l’Espitllera, mitjançant l’acord del Ple de 23 de maig de 2019. En la comunicació d’aquest acord, l’Ajuntament d’Estaràs informa que fins a 11 persones i entitats interessades han presentat al·legacions al nou projecte de pedrera “Malacara”.

El Fòrum l’Espitllera valora molt positivament aquest acord de l’Ajuntament d’Estaràs i celebra la participació de diferents persones i entitats en la defensa de la qualitat dels veïns i del paisatge d’aquesta part del territori segarrenc, destacant especialment la responsabilitat i la implicació dels veïns d’Alta-riba.

Per una relació equilibrada i harmònica entre les necessitats socials, l’activitat econòmica i el medi ambient

El Fòrum l’Espitllera va elaborar i presentar el gener del 2012 el document “Un paisatge per demà”, alineat amb el Conveni europeu del paisatge del Consell d’Europa, en què es defensa la necessitat de mantenir un paisatge de qualitat a la Segarra com a component fonamental de la identitat comarcal i com a element de pervivència, qualitat de vida i creació de riquesa per al futur. En aquest document, el Fòrum l’Espitllera propugna que l’ús dels recursos naturals ha de ser sostenible i compatible amb la preservació i protecció del paisatge, tenint en compte les particularitats de cada territori i que en tot cas s’ha de comptar amb la participació dels seus habitants.

L’evolució dels projectes de pedrera “Malacara” pot servir de precedent i d’avís per a d’altres poblacions i municipis. Per això, des del Fòrum Espitllera es reclama al conjunt de les administracions una major coordinació, concertació i eficiència en l’ordenació del territori rural, amb atenció especialment als pobles i als ajuntaments més petits i amb menys recursos, vetllant perquè les activitats econòmiques que es vulguin implantar s’atenguin a la preservació i si pot ser a la millora dels valors socials, paisatgístics, històrics, culturals i naturals que s’han anat bastint al llarg del temps.